Over RIEC Noord-Holland

Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Noord-Holland helpt overheidsdiensten en de maatschappij om criminele ondermijning van de samenleving te stoppen. Het RIEC Noord-Holland richt zich daarbij met name op:

 • vergroten van bewustzijn bij de overheid en private partijen over de problematiek van ondermijning;
 • ondersteunen en versterken van samenwerking binnen de overheid en met publiek-private partners;
 • delen van kennis en expertise op het gebied van de aanpak van ondermijning.

Nederland kent in totaal tien RIEC's. Samen met het Landelijk Informatie- en Kennis centrum (LIEC) vormen zij een landelijk dekkende netwerkorganisatie.          Het LIEC ondersteunt de RIEC’s op verschillende vlakken, zoals kennisontwikkeling, juridische ondersteuning, communicatie en ICT.

RIEC Convenant

De werkzaamheden van het RIEC Noord-Holland vinden hun grondslag in het landelijke convenant uit 2014, dat het LIEC de 10 RIEC’s en de partners hebben ondertekend. Dit convenant regelt de samenwerking tussen de betrokken partijen op landelijk en regionaal niveau. En het waarborgt het samenspel van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke én fiscaalrechtelijke interventies om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden.

Op basis van het RIEC-convenant wisselen partners alle informatie uit, die nodig is om tot een effectieve interventiestrategie te komen. Samen met de partners zorgt het RIEC Noord-Holland ervoor dat het delen van deze informatie volgens de wettelijke kaders en voorwaarden gebeurt.

Het RIEC-convenant biedt de basis voor integrale samenwerking bij verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit, te weten:

 • mensenhandel en –smokkel;
 • georganiseerde hennepteelt;
 • fraude in de vastgoedsector;
 • misbruik in de vastgoedsector;
 • witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit;
 • thema’s uit het Nationaal Dreigingsbeeld. 

De regionale stuurgroep kan hieraan nog andere vormen van georganiseerde criminaliteit toevoegen. 

Mensenhandel en –smokkel
Georganiseerde hennepteelt
fraude in de vastgoedsector
misbruik in de vastgoedsector
Witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit
Nationaal dreigingsbeleid

VISIE EN MISSIE

Visie

Door optimale samenwerking tussen (publieke én private) partners dringen we ondermijnende criminaliteit terug en maken we de maatschappij weerbaar.

Missie 

Op basis van integrale intelligence, expertise en innovatie adviseren wij onze partners, zodat zij hun mensen en middelen samen slimmer, sneller en effectiever in kunnen zetten ter voorkoming en bestrijding van georganiseerde criminaliteit.

De aanpak van ondermijning in de eenheid Noord-Holland bestaat uit de combinatie van ‘aanvallen en verdedigen.’ De aanval krijgt vorm via de signaalaanpak, waarbij RIEC-partners integraal samenwerken aan casuïstiek, onder de werking van het RIEC-convenant. Daarnaast is een belangrijk deel van de aanpak gericht op het inrichten van een sterkere verdedigingslinie, door het vergroten van de bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid. 

Daar waar de RIEC-partners kunnen worden beschouwd als ‘aanvallers’ en ‘verdedigers’  vervult het RIEC Noord-Holland de rol van ‘spelverdeler’ en ‘trainer.’ Dat wil zeggen dat het RIEC de aanpak van criminele ondermijning over de volle breedte ondersteunt, faciliteert en waar nodig coördineert, zonder daarbij de verantwoordelijkheden van de partners over te nemen. De partners borgen ieder hun bijdrage aan de gezamenlijke aanpak van ondermijning in hun eigen bedrijfsvoering.

 

Regio Noord-Holland

Bij het RIEC Noord-Holland zijn 34 gemeenten, de provincie Noord-Holland en een regionale vertegenwoordiging van de landelijke partners aangesloten. Het werkgebied bestrijkt Noord-Holland, met uitzondering van de regio’s Amsterdam (wordt bediend door het RIEC Amsterdam-Amstelland) en Gooi & Vechtstreek (RIEC Midden-Nederland).

De regio Noord-Holland kenmerkt zich door:

 • De aanwezigheid van (middel)grote steden als Alkmaar, Haarlem en Zaandam;
 • Gemeenten met een uitgestrekt landelijk gebied;
 • Een waterrijk gebied, met veel jachthavens en enkele zeehavens, waaronder die van IJmuiden;
 • Grootschalige infrastructurele voorzieningen als de luchthaven Schiphol

Deze kenmerken kunnen gelegenheden bieden voor criminaliteit. Daarnaast is de nabijheid van Amsterdam van invloed op het vóórkomen van georganiseerde criminaliteit in onze regio.

Partners RIEC Convenant

Behalve  de 34 gemeenten in onze eenheid en de provincie Noord-Holland, ondertekenden de volgende partners het RIEC convenant: 

 • Openbaar Ministerie (OM);
 • Politie;
 • Belastingdienst;
 • Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD);
 • Douane;
 • Koninklijke Marechaussee (KMar);
 • Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW);
 • Immigratie- & Naturalisatiedienst (IND);
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Download Convenant RIEC-LIEC

Stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-Holland

De stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-Holland formuleert strategie en visie en stuurt via het jaarplan op doelstellingen van de samenwerking om te komen tot een optimaal samenwerkende overheid tegen georganiseerde criminaliteit. De stuurgroep gaat daarbij over het totale werkproces.

Deelnemers 
 • Burgemeester van Haarlem (voorzitter)
 • Voorzitters van de tien politieteamdriehoeken, dan wel een door hen aangewezen burgmeester
 • (Plaatsvervangend) hoofdofficier van justitie, Openbaar Ministerie
 • Eenheidschef, Nationale Politie, eenheid Noord-Holland
 • Plaatsvervangend directeur MKB Belastingen (kantoor Hoofddorp)
 • Manager Team Account, FIOD
 • Directeur Cargo Schiphol, Douane
 • Coördinator Schiphol, Koninklijke Marechaussee
 • Hoofd RIEC Noord-Holland
 • Programmamanager Aanpak Ondermijning Noord-Holland
Frequentie 

De stuurgroep Aanpak Ondermijning Noord-Holland komt ongeveer zes keer per jaar bijeen.

De programmamanager Aanpak Ondermijning en het hoofd RIEC Noord-Holland dragen gezamenlijk zorg voor voorbereiding, planning en verslaglegging van de bijeenkomsten.

 

Programmaoverleg Aanpak Ondermijning

Het Programmaoverleg is het orgaan dat strategisch stuurt op de integrale aanpak en inzet van capaciteit van de grotere casussen en ondermijningsthema’s. Tevens stuurt het Programmaoverleg op de voortgang en uitvoering van de versterkingsprojecten. Als zich in de aanpak specifieke knelpunten voordoen, dan  worden die besproken in dit overleg. 

Belanghebbende burgemeesters kunnen bij dit overleg worden uitgenodigd. 

Deelnemers 
 • Programmamanager Aanpak Ondermijning (voorzitter)
 • Hoofd RIEC Noord-Holland
 • Rechercheofficier van justitie, Openbaar Ministerie
 • Informatieofficier van justitie, Openbaar Ministerie
 • Afdelingshoofden Veiligheid (of andere afgevaardigden) van tien gemeenten
 • Operationeel specialist E, Nationale Politie, eenheid Noord-Holland
 • Manager team account Externe Overheidssamenwerking (EOS), Belastingdienst
 • Manager team account FIOD
 • Brigadecommandant, Koninklijke Marechaussee
 • Strategische beleidsadviseur RIEC Noord-Holland / programma Aanpak Ondermijning
Frequentie 

Het Programmaoverleg vindt ongeveer een keer in de zes weken plaats. De programmamanager Aanpak ondermijning en het hoofd RIEC Noord-Holland dragen gezamenlijk zorg voor voorbereiding, planning en verslaglegging van de bijeenkomsten.

Interventieoverleg

Het Interventieoverleg stuurt op de resultaatgerichtheid en voortgang van casussen die in RIEC-verband in behandeling zijn. Hierbij ligt de nadruk op complexe veiligheidsvraagstukken, die om probleemoplossende besluiten vragen. Het interventieoverleg besluit op basis van analyses en (korte) interventieadviezen die voortkomen uit het Informatieplein.

Deze interventies zijn gericht op het tegengaan en bestrijden van georganiseerde criminaliteit en het opwerpen van barrières. In dit overleg wordt besloten over de (bestuurlijke) regie en concrete resultaatgerichte interventies. De betreffende politieteamdriehoek(en) wordt hierover standaard geïnformeerd.

Het Interventieoverleg beschikt over een vaste kern deelnemers afkomstig uit de deelnemende convenantpartners. Deze deelnemers kunnen namens hun moederorganisatie besluiten nemen over de integrale aanpak en de daaruit voortvloeiende capaciteitsvraag. De programmamanager Aanpak Ondermijning sluit aan bij het interventie-overleg, om de verbinding tussen de signaalaanpak en de projecten van het versterkingsplan te leggen.

De effectiviteit van het Interventieoverleg is afhankelijk van draagvlak voor genomen besluiten binnen de deelnemende organisaties en gemeenten. Daarom kunnen bij besluiten in het interventieoverleg ook deelnemers uit de zogenoemde flexibele schil worden uitgenodigd door de RIEC-accountmanagers.

Deelnemers vaste kern
 • Hoofd veiligheid van een gemeente 
 • Manager Special Fraude/EOS evt. aangevuld met adviseur EOS, Belastingdienst
 • Informatieofficier, Openbaar Ministerie
 • Rechercheofficier, Openbaar Ministerie
 • Hoofd RIEC Noord-Holland
 • Programmamanager Aanpak Ondermijning Noord-Holland
 • Accountmanager RIEC Noord-Holland
 • Operationeel Specialisten E van de politiedistricten, de DRR en de DRIO.
 • Manager Team Account, FIOD
 • (Plaatsvervangend) brigadecommandant, Koninklijke Marechaussee
Deelnemers flexibele schil
 • De burgemeester of hoofd OOV (Openbare Orde en Veiligheid) van de gemeente waar de casus dient
 • Teamchef, Nationale Politie, het betreffende basisteam en/of chef basisteam recherche
 • Douane
 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • UWV
Frequentie 

Het Interventieoverleg vindt eens in de vier weken plaats. Het RIEC Noord-Holland draagt zorg voor voorbereiding, planning en verslaglegging van het interventieoverleg.

 

Informatieplein

Het Informatieplein is dé ingang voor de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit in RIEC-verband. Bij het Informatieplein komen signalen van mogelijke georganiseerde criminaliteit binnen. Het Informatieplein weegt en beoordeelt de ingebrachte signalen (er is nog geen ‘opgewerkt’ signaal) . Bij gewogen (informatie bevraagd binnen de eigen systemen) signalen wordt een prioritering aangebracht. Tevens wordt in het Informatieplein een aantal besluiten genomen over de vervolgaanpak van de casus. 

Het Informatieplein beschikt over een vaste kern deelnemers afkomstig van de deelnemende convenantpartners. Deze deelnemers kunnen namens hun moederorganisaties relevante informatie delen en afspraken maken over op te leveren analyses.

In het geval van complexe veiligheidsvraagstukken kan in dit stadium van de casusaanpak deelname van andere veiligheidspartners relevant zijn. Daarom beschikt het Informatieplein over een flexibele schil. In voorkomende gevallen worden deelnemers uit deze flexibele schil door de voorzitter van het Informatieplein uitgenodigd.

Deelnemers vaste kern
 • Voorzitter: adviseur RIEC Noord-Holland
 • Informatiespecialist, Nationale Politie, eenheid Noord-Holland
 • Frauderegisseur, Belastingdienst
 • Informatieanalist, RIEC Noord-Holland
 • Account Opsporingsinformatie, FIOD
 • Interventiejurist OM
Deelnemers flexibele schil
 • Hoofd Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente waar casus dient
 • Koninklijke Marechaussee
 • Douane
 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Operationeel Expert Ondermijning, Nationale Politie, betreffende basisteam
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Frequentie 

Het Informatieplein komt twee keer per maand bijeen. Het RIEC Noord-Holland draagt zorg voor planning, verslaglegging/actiepunten/besluitenlijst en voorzitterschap van het Informatieplein.

 

Casusoverleggen

Casusoverleggen kunnen op lokaal (gemeentelijk) niveau worden ingericht bij complexe veiligheidsvraagstukken. Casusoverleggen functioneren meestal onder aansturing van het Interventieoverleg en richten zich vooral op het opstellen en uitvoeren van integrale interventiestrategie.

Politieteamdriehoeken

Een breed draagvlak voor een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit wordt gestimuleerd door lokale ondermijningsbeelden en inzicht in de effectiviteit van de integrale signaal- en fenomeenaanpak in gemeenten. Daarom zullen de leden van de politieteamdriehoeken periodiek worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in het (lokale) ondermijningsbeeld en bereikte resultaten, op basis van ontvangen (bestuurlijke) signalen door het RIEC Noord-Holland. Accountmanagers van het RIEC Noord-Holland zullen samen met convenantpartners en secretarissen van de politieteamdriehoeken deze ondermijningsagenda voorbereiden. Een standpunt door de leden van een politieteamdriehoek kan leiden tot een bijgestelde interventiestrategie in het interventieoverleg.