lokaal 4elkaar&weerbaar

Er is een toename zichtbaar van burgers die online stevige uitingen doen die in toenemende mate als polariserend en radicaal zijn te typeren en waarbij anti-overheidssentimenten op bepaalde thema’s de boventoon voeren. Vanuit dit deelproject wordt een visie ontwikkeld op het vraagstuk maatschappelijke ‘ondermijning’: wanneer is nog sprake van gezonde polarisatie in een open democratie en waar ligt de grens? Wanneer worden (online) uitingen en/of gedrag problematisch?(Mede) op basis van de visie wordt vervolgens een handelingskader opgemaakt, met daarin concrete interventies voor het verbeteren van de lokale (preventieve) aanpak en maatschappelijke weerbaarheid. Daarnaast ondersteunt het project bij en adviseert het over het versterken van de gemeentelijke regie ten behoeve van een lokale signalering en een effectieve, integrale aanpak CTER. Essentieel domein is het lokaal investeren in een netwerk van zorg- en veiligheidsprofessionals (intern) én een netwerk van sleutelfiguren (extern) binnen de verschillende gemeenschappen. Die lokale verbindingen zijn rand-voorwaardelijk bij het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen polarisatie en radicalisering.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Gemeenten kunnen op basis van een gedragen visie de maatschappelijke (lokale) weerbaarheid tegen maatschappelijk ondermijnende uitingen, actoren en activiteiten versterken, zowel preventief (barrières opwerpen, inzet mentoren) als reactief (adviezen hoe te handelen indien bepaalde situaties zich voordoen).
  • Vanuit het project bieden wij gemeenten ondersteuning bij het versterken van de ‘basis op orde’ in de aanpak van CTER.

Beoogde effecten

  • Een visiedocument op de rol en positie van het lokale bestuur ten aanzien van maatschappelijk ondermijnende uitingen, actoren en activiteiten binnen hun gemeente.
  • Een handelingskader met daarin preventieve en reactieve/repressieve interventies/barrières. Sessies inzake het versterken van de interne verbinding sociaal domein en veiligheidsdomein (zo mogelijk in samenwerking met het project Zorg & Veiligheid).
  • Doorstart Mentorproject: mentoren breder en vaker inzetten in het kader van vroegsignalering.
  • Overzicht randvoorwaarden ‘basis op orde’ op basis van gebundelde kennis en ervaring, waaronder inzichten uit de pilot Zaanstad en training van professionals.