Maritieme smokkel

PROGRAMMA ONDERMIJNING

In Nederland worden grote hoeveelheden cocaïne via zee binnengebracht. Door de waterrijke infrastructuur, vele (jacht)havens, aanwezige nautische kennis en kunde en gevestigde maritiem-gerelateerde bedrijven, spelen inwoners, facilitators en bedrijven in Noord-Holland een sleutelrol in de criminele processen van maritieme smokkel. 

Het project Maritieme Smokkel is gericht op het voorkomen, verstoren en stoppen van deze criminele processen en daaruit voortvloeiende vormen van ondermijnende criminaliteit, zoals witwassen en vastgoedfraude. Dat doen we in vier deelprojecten.

Schone en weerbare visserij

Focus

Pakketten drugs worden vanaf containerschepen overboord gegooid op de Noordzee. De pakketten worden vervolgens opgevist door kleinere boten en aan wal gebracht. Hoewel de beroepsvisserij hoofdzakelijk bestaat uit hardwerkende vissers die een eerlijke, toekomstbestendige sector nastreven, is gebleken dat een deel van die sector - door toenemende (financiële) kwetsbaarheden - vatbaar is voor de invloed van criminelen en betrokken raakt bij deze vorm van maritieme drugssmokkel.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Zicht krijgen op de rol die vissers spelen bij maritieme smokkel en de manier waarop zij daarbij betrokken raken;
 • Ontwikkelen van preventieve en repressieve interventies voor een schone en weerbare visserijsector;
 • Bijdragen aan een duurzame visserijsector.
 •  

Beoogde resultaten

 • Het vergroten van de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit in de visserijsector; 
 • Het zelfreinigend vermogen in de visserijsector vergroten;
 • Samen met de beroepsgroep een schoon en weerbaar toekomstperspectief voor de visserijsector ontwikkelen.

 

Aanpak gelegenheidsstructuren in jachthavens

Focus

Jachthavens zijn interessant voor criminelen. Dat komt door de ligging, anonimiteit en het ontbreken van voldoende toezicht door overheidsinstanties. Dit deelplroject richt zich op het verkleinen van de criminele kansen in jachthavens en het stimuleren van een criminaliteitswerende houding bij inwoners, ondernemers en professionals in en rond jachthavens.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Beter zicht krijgen op kansen en mogelijkheden voor ondermijnende criminaliteit in jachthavens;
 • Deze kansen en mogelijkheden zoveel mogelijk beperken;
 • Vergroten van de bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid in en rond jachthavens.

Beoogde resultaten

 • Beter (Toe)zicht op vaartuigen die Noord-Holland aandoen of verlaten;
 • Beter zicht op (criminele) activiteiten in de jachthavens;
 • Er zijn meer opties voor controle en handhaving operationeel, op basis waarvan sneller en doelgerichter kan worden gereageerd op (criminele) activiteiten in jachthavens;
 • De meldingsbereidheid van inwoners in de pilotgemeente is toegenomen. 

Witwassen in vastgoedsector

Focus

Het criminele proces van maritieme smokkel vindt zijn weerslag in lokale ondermijning. Lokaal vastgoed wordt opgekocht met crimineel geld dat is verdiend met maritieme smokkel.  

Doelen en resultaten

Doelen

 • Bijdragen aan een zuivere, eerlijke vastgoedbranche;
 • De impact van witwassen op de maatschappij verkleinen.

Beoogde resultaten

 • Misbruik in de vastgoedsector in Noord-Holland aanpakken;
 • Zelfreinigend vermogen van diverse branches in de vastgoedsector vergroten;
 • Barrieres in het ketenproces vastgoed ontwikkelen.

Op zoek naar verbinding met een hechte gemeenschap

Focus

De verbinding met de verschillende huidige en voormalige vissersgemeenschappen in Noord-Holland vormt de sleutel tot succes in de strijd tegen maritieme smokkel. In dit deelproject richten we ons op die verbinding. 

Doelen en resultaten

Doelen

 • Het vermogen van de samenwerkende partners vergroten om verbinding te maken met een hechte gemeenschap. 

 • De normalisering van drugsgebruik en criminaliteit (zoals smokkel, gebruik en dealen) bespreekbaar maken en tegengaan.

Beoogde resultaten

 • Een (samen met sleutelfiguren) ontwikkelde interventiestrategie gericht op drugsgebruik en -criminaliteit waarbij: 

  - Burgers een actieve partner in de aanpak zijn;

  - Informatie over crimineel gedrag (smokkel, gebruik en dealen) wordt gedeeld/ gemeld. 

 • Een geteste werkwijze waarmee gemeenschappen kunnen worden benaderd om zich open te stellen voor de overheid, die in andere plaatsen herhaald kan worden.  

image

Investering project Maritieme smokkel

Overige projecten programma ondermijning

Intensiveren afpakken en Uitbuiting worden anders gefinancierd. Er moet ruimte zijn voor een tekstuele toelichting hier die dat aanstipt.