Integrale Aanpak CTER

In 2021 worden het integrale, persoonsgerichte werkproces, het Integraal Informatie Overleg (i20) en het Individueel Integraal Casus Overleg (ICO), geëvalueerd en (waar wenselijk) verbeterd en meer eenduidig gemaakt (bijvoorbeeld qua inzet en niveau). Tevens wordt geïnvesteerd op een nauwere samenwerking met GGD- en GGZ-instellingen. De afgelopen jaren is namelijk in veel casuïstiek overlap geconstateerd tussen CTER-casuïstiek en casuïstiek inzake personen met verward gedrag. Naast het doorontwikkelen van de persoonsgerichte aanpak, wordt een doelgroep- en fenomeengerichte aanpak georganiseerd. Een platform waarbinnen landelijke, regionale en lokale fenomenen en trends worden gesignaleerd, geduid en zo nodig (lokaal) geadresseerd. Ook kan een dergelijk platform expertise opbouwen en (op verzoek) komen tot specifieke duiding en advies. Kortom, in 2021 wordt ingezet op evaluatie en het borgen van de behaalde resultaten, doorontwikkeling waar nodig en doorlopende deskundigheidsbevordering. In dit deelproject zal zo mogelijk samen opgetrokken worden met het project Zorg & Veiligheid.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Het verbeteren en (waar mogelijk) meer eenduidig maken van de integrale werkprocessen in de drie Zorg- en Veiligheidshuizen, waarbij expertise voor alle gemeenten beschikbaar is vanuit de Zorg- en Veiligheidshuizen.
  • Tevens het organiseren en borgen van duidingscapaciteit binnen de samenwerkende organisaties.

Beoogde resultaten

  • Een procesevaluatie van het i2o en ICO, met daarin concrete adviezen ten aanzien van de doorontwikkeling, welke ook in 2021 waar mogelijk worden opgepakt.
  • Een geactualiseerd privacy-convenant CTER.
  • Diverse groepen professionals (waaronder ook GGD- en GGZ-instellingen) zijn getraind om signalen CTER te kunnen herkennen en adresseren richting partners in het i2o.
  • Afspraken inzake de borging van de inzet van gemeentelijk experts binnen de Zorg- en Veiligheidshuizen.
  • Een regionaal platform voor doelgroep- en fenomeengerichte signalering, duiding en (op verzoek) advies.