Over Noord-Holland Samen Veilig

De burgemeesters van de 34 gemeenten in de eenheid Noord-Holland hebben samen met het Openbaar Ministerie en de politie een vierjarig plan – het Integraal Meerjaren Beleidsplan Veiligheid - geschreven aan welke prioriteiten zij willen werken in de periode 2019 – 2022. Dit zijn:

 • Aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving;
 • Versterken ketensamenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein;
 • Contraterrorisme en tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme;
 • Aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit

Het projectteam NH Samen Veilig is in 2018 gevormd om de projectleiding voor de vier IMV thema’s te verzorgen en de projecten integraal te organiseren: alle samenwerkende partijen in Noord-Holland dragen bij aan de realisering van de doelstellingen. Per project zijn projectgroepen samengesteld en bestuurlijke ambassadeurs (burgemeesters) aangezocht om een aanjagende rol te vervullen. Het programma is in 2019 van start gegaan.

In de projectgroepen van NH Samen Veilig zijn diverse partners betrokken: naast gemeenten, politie en Openbaar Ministerie zijn dat de belastingdienst, douane, de Inspectie SZW, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Zorg- en Veiligheidshuizen, Veilig Thuis en diverse private partijen als de luchthaven Schiphol en de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO).

Het thema ondermijning is in 2019 onderdeel geworden van het zogenaamde Programma Aanpak Ondermijning (PAO). Dit programma heeft een looptijd tot en met 2022 en bestaat uit zes projecten: Orville (Schiphol), Maritieme Smokkel, Financial Intelligence Team (FIT), Productielocaties Drugs, Dealende Jeugd en Uitbuiting. Het PAO werkt nauw samen met het RIEC Noord-Holland en is inmiddels onderdeel geworden van NH Samen Veilig. Al deze projecten worden door dezelfde programmamanager aangestuurd. De projecten kennen wel verschillende financieringsbronnen: NH-SV wordt gezamenlijk betaald door de gemeenten, het OM en de politie, maar het PAO wordt betaald door de minister van Justitie en Veiligheid.

 

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NH 2019 – 2022

Het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NH 2019 – 2022 (IMV) is gebaseerd op de Lokale Integrale Veiligheidsplannen van de 34 gemeenten, lokale veiligheidsbeelden en criminaliteitsanalyses en de landelijke en regionale veiligheidsprioriteiten van de politie. Het IMV is gezamenlijk vastgesteld in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP).

Download Het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NH 2019 – 2022 (IMV)

Het RBOP is het overleg waarin de 34 burgemeesters, de politiechef en de hoofdofficier van justitie bijeenkomen en vindt tweemaal per jaar plaats.

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NH 2019 – 2022

Het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NH 2019 – 2022 (IMV) is gebaseerd op de Lokale Integrale Veiligheidsplannen van de 34 gemeenten, lokale veiligheidsbeelden en criminaliteitsanalyses en de landelijke en regionale veiligheidsprioriteiten van de politie. Het IMV is gezamenlijk vastgesteld in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP).

Download het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid NH 2019 - 2022

Ontwikkelingen 2020

In het afgelopen jaar heeft de corona-crisis onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op de aanpak van de integrale veiligheid in de eenheid en ook op de projecten van Noord-Holland Samen Veilig. Die invloed betrof vooral het schrappen van diverse bijeenkomsten zoals conferenties, kick-offs en trainingen in het voorjaar. Maar gaandeweg het jaar ontstond er gewenning aan de nieuwe situatie en kon een aantal activiteiten en werkzaamheden alsnog in aangepaste vorm plaatsvinden. Zie hiervoor ook de projecten.

De projecten uit het IMV zijn het afgelopen jaar onder de leiding gebracht van de programmamanager van het Programma Aanpak Ondermijning. Daarmee is Noord-Holland Samen Veilig de gezamenlijke paraplu geworden voor de IMV-projecten en de projecten uit het Programma Aanpak Ondermijning (PAO)

Met het samenvoegen van de IMV-projecten en het Programma Aanpak Ondermijning (PAO) èn de nauwe verbinding van het PAO met het RIEC Noord-Holland is nu een cluster ontstaan van drie (project)organisaties. Hiermee is er meer organisatorische samenhang en focus aangebracht met als voordeel dat wederzijds capaciteit, kennis en expertise wordt benut. Hiermee is er meer organisatorische samenhang en focus aangebracht met als voordeel dat wederzijds capaciteit, kennis en expertise wordt benut.

Overkoepelend thema: het online domein

In 2021 is er een gezamenlijk thema van de projecten: het online domein

Online aangejaagde ordeverstoringen hebben steeds vaker invloed op de ’offline’ openbare orde en veiligheid in onze gemeenten. Zo lijkt de corona-crisis een impuls te hebben gegeven aan het gedrag van een toenemend aantal burgers om online stevige uitingen te doen, die steeds meer als problematisch of radicaal zijn te typeren (ook wel als ‘maatschappelijke ondermijning’ betiteld)

 

wat is het zicht van de integrale partners op het online domein? En wat voor effecten hebben online ontwikkelingen op de openbare orde en veiligheid in Noord-Holland? Online verkenningen zijn ook relevant voor uitbuiting (onvergunde prostitutie), onverklaarbaar bezit/witwassen en ook voor diverse RIEC-casussen.

Door de regionale expertise te bundelen en te verbinden aan landelijke ontwikkelingen, initiatieven en netwerken wordt beoogd het online zicht op online openbare orde en veiligheidsvraagstukken (met soms offline effecten) te verbeteren (deel 1) en organisaties inzicht te geven in de tools om hiernaar te kunnen handelen (deel 2).

Financiën en capaciteit NH Samen Veilig

De kosten van de IMV-projecten worden evenredig over de 34 gemeenten, het OM en de politie verdeeld, met dien verstande dat de gemeenten in geld bijdragen en de politie en het OM hun bijdrage in arbeidsuren leveren. De kosten van de bijdragen van politie en OM zijn evenredig aan de gemeentelijke bijdrage

De uitgaven van Noord-Holland Samen Veilig in 2020 waren lager dan begroot. De belangrijkste oorzaken daarvan waren lagere loonkosten (o.a. door het vertrek van de projectleider CTER en de projectleider van Zorg & Veiligheid) het uitvallen van activiteiten door de corona-crisis.

In de begroting voor 2021 is rekening gehouden met de vanwege corona uitgestelde activiteiten en daarmee samenhangende kosten. De bijdragen aan de projecten CTER, Cybercrime, Zorg & Veiligheid en Ondermijning zijn elk begroot op een bedrag van € 80.000,-. Ook het personeelsbudget is hoger dan in 2020, aangezien gebleken is dat er behoefte is aan ondersteunende capaciteit voor de projecten. De gemeentelijke bijdrage en de keerzijde-financieringsplicht door de politie en OM blijven in 2021 ongewijzigd.

Vanuit de IMV-gelden wordt ook het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPC-NH) gefinancierd. Het RPC is een platform voor publiek-private samenwerking. Het RBOP stelt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor de financiering van het RPC. Het RPC is een zelfstandige rechtspersoon (stichting) en legt over de begroting en jaarrekening verantwoording af aan het bestuur van de stichting.

Meer informatie over het RPC 

Werkgebied van NH Samen Veilig

Op dit kaartje is het werkgebied van NH Samen Veilig te zien: het bestaat uit 34 gemeenten, ingedeeld in de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland, Het werkgebied bestrijkt de provincie Noord-Holland, met uitzondering van de regio’s Amsterdam-Amstelland en Gooi en Vechtstreek. Dit gebied vormt de politie-eenheid Noord-Holland. De grenzen van de politie-eenheid zijn congruent aan die van het arrondissement Noord-Holland van het Openbaar Ministerie.

De eenheid Noord-Holland kenmerkt zich door:

 • Een afwisseling van stedelijk en uitgestrekt landelijk gebied met een aantal middelgrote stedelijke kernen (o.a. Alkmaar, Haarlem en Zaanstad)
 • Het gebied is waterrijk en ook grotendeels omgeven door water en kent veel havens als de zeehavens IJmuiden en Den Helder en vele jachthavens
 • Enkele belangrijke toeristische trekpleisters als de Noordzeekust en het eiland Texel
 • Enkele belangrijke infrastructurele knooppunten als de luchthaven Schiphol en het Noordzeekanaal

V10

V10

De politie-eenheid Noord-Holland is ingedeeld in tien geografische basisteams. Elk van deze basisteams bestaat uit één of meerdere gemeenten. In ieder basisteam is een driehoeksoverleg ingericht waarin de burgemeester(s), de lokale politiechef en de officier van justitie (OvJ) zitten. De burgemeester(s) en de OvJ voeren gezamenlijk het gezag uit over de politie. In het driehoeksoverleg worden de lokale veiligheidsissues besproken.

Eens per twee maanden komen de voorzitters van de tien basisteam driehoeken bijeen samen met de politiechef en de hoofd officier van justitie in een overleg dat de V10 (tien voorzitters) wordt genoemd. In de V10 komen de veiligheidsonderwerpen uit de driehoeken op eenheidsniveau samen. Daarnaast is de V10 aangewezen om als stuurgroep te fungeren voor het Integraal Meerjaren Beleidsplan (IMV) en de projectorganisatie NH Samen Veilig. 

De V10 stelt ook jaarlijks het Uitvoeringsplan (jaarplan) van NH Samen Veilig vast. Het V10 overleg wordt ambtelijk voorbereid door de adviseur van de regioburgemeester en het informatieoverleg waar de ambtelijk secretarissen van de driehoeken zitten.

Deelnemers
 • Regioburgemeester, tevens voorzitter (burgemeester van Haarlem)
 • Voorzitters van de tien lokale gezagsdriehoeken (of aangewezen vertegenwoordigers)
 • Politiechef (en/of plaatsvervanger)
 • Hoofdofficier van Justitie
 • Adviseur regioburgemeester
 • Projectleiders NH Samen Veilig

Informatieoverleg

Informatieoverleg

In het informatieoverleg zijn de gemeenten vertegenwoordigd door de secretarissen van de gezagsdriehoeken, danwel door een door de driehoek gekozen vertegenwoordiger. Ook het Openbaar Ministerie en de politie zijn in dit overleg vertegenwoordigd. Het overleg wordt voorgezeten door de programmamanager van NH Samen Veilig. In het informatieoverleg wordt de voortgang van de projecten van NH Samen Veilig besproken. Ook dient het overleg als afstemmingsmoment tussen de vertegenwoordigers van de 10 driehoeken. De onderwerpen die op de agenda van de driehoeksoverleggen worden hier met elkaar besproken.

 

Deelnemers
 • Programmamanager NH Samen Veilig (voorzitter)
 • Ambtelijk secretarissen van de 10 driehoeken
 • Bestuursadviseurs van de politie
 • Beleidsambtenaren van het Openbaar Ministerie