Zorg & Veiligheid

We zetten in op het versterken van de ketensamenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein.

In maart 2019 startten we met een verkenning naar de behoeftes van de stakeholders op de onderwerp. Uit deze verkenning kwamen 6 vliegwielen. Elk van deze vliegwielen draagt bij aan een versterkte ketensamenwerking.

 

Helaas is in juni 2020 de projectleider wegens ziekte uitgevallen. Omdat er geen vervangend projectleider beschikbaar was, zijn de activiteiten tijdelijk stilgelegd. Naar verwachting kan het project eind 2020 hervat worden. Dan gaan we door op de koers die in 2019 is ingezet.

Lees meer

Wat we doen

In dit thema gaat het om het verbinden en versterken van de samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein. Straf en zorg hebben vele raakvlakken zo is gebleken. In 2019 is dit thema van start gegaan met een verkenning naar de behoeftes van de stakeholders op de onderwerp. Uit deze verkenning kwamen 6 vliegwielen. Elk van deze vliegwielen draagt bij aan een versterkte ketensamenwerking.

In het voorjaar van 2020 is een meer concrete beschrijving gemaakt van de te verwachten resultaten. Er is een regionale werkgroep in het leven geroepen met vertegenwoordigers van politie, raad voor de kinderbescherming, openbaar ministerie, VNG, veilig thuis en de veiligheidsregio’s. De uitgewerkte en te verwachten resultaten zijn vastgesteld door de drie bestuurlijk ambassadeurs en vervolgens is hierover het gesprek met de werkgroep gestart. Er is onder meer besloten om te investeren in een hechtere samenwerking tussen ZSM (snelle afdoening strafzaken) en Veilig Thuis in het kader van huiselijk geweld. Dit initiatief loopt door in 2021.

Helaas is de projectleider halverwege 2020 wegens ziekte uitgevallen. Omdat er geen vervangend projectleider beschikbaar was, zijn de activiteiten tijdelijk opgeschort. Naar verwachting kan het project begin 2021 hervat worden. Ter voorbereiding zal met de vertegenwoordigers uit de werkgroep afgesproken worden welke inhoudelijke thema’s er komend jaar bovenregionaal aangepakt kunnen worden.

image

INVESTERING Zorg & Veiligheid

TOTAAL LASTEN

80.000