Cyber

De samenleving verandert. De openbare orde en veiligheidsproblematiek kent een digitale component die steeds groter wordt. Inwoners van de 34 gemeenten in de politie-eenheid Noord-Holland worden steeds vaker slachtoffer van cybercrime. De politie ziet de eerste helft van 2020 een stijging van 104% in het aantal meldingen en aangiften ten opzichte van het voorgaande jaar. Cybercriminaliteit in onze eenheid blijft stijgen en zal dit blijven doen.

Acteren op het onderwerp cybercrime is voor veel gemeenten, het Openbaar Ministerie en sommige onderdelen van de politieorganisatie nog steeds relatief nieuw en een uitdaging. Daarbij komt dat deze vorm van criminaliteit aan sterke ontwikkelingen onderhevig is.

Aanpak en prioriteiten

Het project Aanpak cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit is gericht op het ondersteunen en faciliteren van de 34 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie in het gezamenlijk aanpakken van cybercrime in brede zin. Hiermee worden alle delicten bedoeld waarbij ICT als middel wordt ingezet bij het plegen van een delict. In 2021 wordt via een aantal deelprojecten gewerkt aan verschillende aspecten van slachtofferpreventie en daderpreventie. Aan de hand van concrete casuïstiek wordt er onderzocht of via bestuurlijke interventies het online handelingsperspectief van burgemeesters verrijkt kan worden. Ook wordt ingezet op het vergroten van kennis- en inzicht bij collega’s en partners die werkzaam zijn in het veiligheidsdomein.

Lees meer

Deelprojecten Cybercrime

We pakken dit aan in deze deelprojecten:

Publieksvoorlichting

Publieksvoorlichting

Communicatie is essentieel in de aanpak van slachtofferpreventie. Met dit project komen via verschillende regionale en lokale media slachtoffers en professionals uit Noord Holland aan het woord. De concrete casuïstiek wordt ingezet om herkenbaarheid en alertheid te vergroten bij potentiele slachtoffers. De gedachte achter deze vorm van publieksvoorlichting is om ondernemers en inwoners minder vaak slachtoffer van de cyberdelicten te laten worden en hen handelingsperspectief te geven.

 

Doelen en resultaten

Doelen

 • Zorgen dat inwoners van Noord Holland weten wat Cybercrime is door deze vorm van criminaliteit een gezicht te geven;
 • De boodschap zodanig brengen dat het daadwerkelijk leidt tot het voorkomen van slachtofferschap onder inwoners en ondernemers;
 • De kernboodschappen en de informatie worden zo breed mogelijk onder de verschillende doelgroepen verspreid. Het vertrekpunt is dat deze informatie op een kostenefficiënte en pakkende manier wordt aangereikt met de inzet van regionale cases en ervaringen in beeld en woord;
 • Specifieke casuïstiek en fenomenen die zich in de eenheid Noord-Holland voordoen worden ingezet in als communicatievehikel.

Beoogde resultaten

 • Via verschillende regionale en lokale media zijn slachtoffers en professionals uit Noord Holland aan het woord geweest. Denk aan krantartikelen, radio-interviews, tv-interviews;
 • Inwoners en ondernemers worden na de publieksvoorlichting minder vaak slachtoffer van de cyberdelicten die met de voorlichting aan bod zijn gekomen;
 • De meldingsbereidheid in NH stijgt. Dit wordt zichtbaar in de Veiligheidsmonitor 2021;
 • Inwoners van Noord-Holland hebben meer handelingsperspectief tegen cybercrime.

Hack_light

Wat houdt het in

Grofweg is er in de  politie-eenheid Noord-Holland een tweedeling te maken tussen twee typen jonge daders. We kennen de jongeren die specifieke IT-vaardigheden bezitten en daarmee in staat zijn cybercrime te plegen. Denk hierbij aan hackers of jongeren die DDOS-aanvallen zelfstandig uit kunnen voeren en ransomware op computers kunnen plaatsen. Soms starten deze jonge daders uit nieuwsgierigheid met deze criminaliteit, maar ontwikkelen zij zich tot intrinsieke criminelen. Het tweede type jonge daders beschikt niet over specifieke IT-vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan online oplichters en geldezels die worden gebruikt. De interventie Hack_light is primair op de eerste doelgroep gericht. Het zijn risicojongeren die zich op de grens van het strafrecht begeven. Het project start met het bepalen van de risicogroep in Noord-Holland. Vervolgens worden de risicojongeren benaderd om deel te nemen aan een zogenaamde bootcamp. Tijdens deze bootcamp worden zij door onder andere cybersecurity-bedrijven, politie en OM geïnformeerd over de risico’s, gevaren en vervelende effecten van hun online gedrag. Bijkomend voordeel kan zijn dat de betreffende jongere zijn of haar IT-vaardigheden kan inzetten ten behoeve van de samenleving. Deze interventie kan alleen plaatsvinden op basis van vrijwilligheid.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Hack_Light richt zich op jongeren die niet vervolgd gaan worden, maar zich wel op de grens begeven van cybercrime of hier net overheen gegaan zijn. De interventie is bedoeld voor risicojongeren. Doel van de interventie is dat zij in een vroegtijdig stadium worden bereikt en beïnvloed waardoor cybercrime wordt voorkomen en IT-talent wordt behouden. Via deze interventie wordt via het vrijwillig kader (dus buitenstrafrechtelijk) geprobeerd verdere cybercrimedaders te voorkomen en beschikbaar IT-talent te winnen. Er wordt gewerkt via coaching, het aanbieden van positieve alternatieven en training via bootcamps.

Beoogde resultaten

 • De risicogroep in Noord-Holland wordt in kaart gebracht. Het zijn jongeren tussen de 12 en 22 jaar die niet eerder zijn veroordeeld, affiniteit hebben met techniek en ICT en door hun kennis en vaardigheden online gedrag vertonen dat schadelijk kan zijn.
 • Er wordt een aantal bootcamps georganiseerd, workshops waar de risicojongeren, samen met hun ouder(s) voor worden uitgenodigd. Bij de ontwikkeling en uitvoering van deze bootcamps betrekken we verschillende publieke en private partijen zoals politie, scholen, gemeenten en cybersecuritybedrijven.

Geldezels

Wat houdt het in?

Cybercriminelen hebben lokale netwerken nodig om geld ongezien weg te kunnen sluizen van de bankrekeningen van slachtoffers naar de leden van de criminele groep. Vaak maken zij hiervoor gebruik van geldezels. Dit zijn mensen die hun bankrekening – al dan niet onbewust - uitlenen aan cybercriminelen. Het geld van slachtoffers wordt op de bankrekening van de geldezel gestort, waarna het cash wordt opgenomen en wordt doorgegeven aan de ronselaars die in contact staan met criminele netwerken.

Geldezels worden voor verschillende type delicten ingezet, zoals: aan- en verkoopfraude, phishing, ransomware en vriend-in-noodfraude. Hoeveel geldezels er in onze eenheid zijn is onduidelijk. Wel is bekend dat bij het delict ’aan- en verkoopfraude’ al 271 verdachte geldezels in beeld zijn waartegen 1169 keer aangifte is gedaan.

Er vanuit gaande dat de meldingsbereidheid rond de 25% ligt (slachtofferbeeld, 2020), lopen er waarschijnlijk rond de 1000 geldezels rond die ingezet zijn voor aan- en verkoopfraude en hebben zij gezamenlijk zo’n 5000 andere burgers opgelicht. Dit is slechts voor één type cyberdelict. Het sterke vermoeden is dat deze aantallen dus vele malen hoger zijn.

 

In dit project wordt inzichtelijk gemaakt hoe groot de geldezel-problematiek in onze eenheid is en wat de Noord-Hollandse geldezels kenmerkt. Op basis van deze kennis maken we een interventiekaart waarop inzichtelijk wordt gemaakt hoe partners repressief en preventief kunnen interveniëren. Denk hierbij aan risico-communicatie, coaching, voorlichting en inzet van acteur-ronselaars. Als deze kaart eenmaal bij deze partners is geïntroduceerd, kunnen de partners van Noord-Holland Samen Veilig bij het uitvoeren van de interventie geadviseerd en ondersteund worden.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Het aantal geldezels in de eenheid Noord-Holland groeit gestaag. Bij sommige gemeenten is zelfs sprake van een jaarlijkse verdubbeling van het aantal geldezels. Met dit project wordt beoogd deze groei in te dammen en het aantal geldezels in de eenheid te verminderen.

Beoogde resultaten

 • Er wordt een rapportage opgeleverd met daarin de kenmerken van Noord-Hollandse geldezels en de grootte van de problematiek;
 • De partners van Noord-Holland Samen Veilig hebben inzicht in de geldezel-problematiek in hun eigen gemeente;
 • Er is een interventiekaart ontwikkeld waarop inzichtelijk is gemaakt welke interventiemogelijkheden er zijn (repressief en preventief);
 • De partners zijn bekend met de interventies die ingezet kunnen worden tegen geldezels.

NH Online in beeld

Wat houdt het in?

De verwevenheid van het online- en offline-domein is groot. De corona-crisis lijkt een impuls te hebben gegeven aan online aangejaagde ordeverstoringen. Maar ook nepnieuws en online verstoringen van de gemeentelijke dienstverlening als gevolg van een hack nemen toe. Binnen het project Cybercrime wordt duidelijk waargenomen dat het online domein onlosmakelijk verbonden is met de ’fysieke’ openbare orde en veiligheid in gemeenten en daarmee een cruciale rol speelt in de aanpak van veiligheidsproblematiek. In 2021 is als doel gesteld – in nauwe samenwerking met landelijke partners – te onderzoeken hoe we in onze regio nog beter kunnen gaan staan voor de (online) veiligheid van het gebied. Dit in nauwe samenwerking met de Thorbecke Academie (NHL Stenden), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierin zal nauw worden opgetrokken met beleidsmedewerkers OOV, digitale wijkagenten en het regionale cybercrimeteam van politie en OM. Vanuit NHL Stenden zijn onderzoekers betrokken bij de totstandkoming van dit beeld. In fase 2 zal concrete casuïstiek ingebracht worden waarbij zowel de interventies die tot nu toe gebruikt zijn als de nieuwe inzichten die tijdens het project mogelijk nieuw handelingsperspectief bieden worden benut.

Als regionaal samenwerkingsverband (Noord-Holland Samen Veilig) hebben we ons met dit project gecommitteerd aan de landelijke Citydeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Eind 2021 meer zicht hebben op de online verstoringen en de interventies die toegepast kunnen worden. Dat begint met inzicht in welke openbare ordeverstoringen met online componenten zich voordoen binnen onze eenheid. Hoe komen gemeenten deze verstoringen op het spoor, wat gebeurt er met zaken die worden opgemerkt en hoe werken gemeenten hierin samen met politie en OM?
 • Binnen de betrokken organisaties zal domein-specifieke informatie (Cybercrime/CTER/Ondermijning) bij elkaar gebracht worden om vervolgens zicht te krijgen op het regionale online veiligheidsdomein.

Beoogde resultaten

In samenspraak met NHL Stenden bijdragen aan:

 • Een regionaal beeld van online verstoringen binnen onze regio;
 • Het inzichtelijk krijgen van kennislacunes en mogelijke nieuwe bestuurlijke interventies in samenwerking met living lab/websensing bij het project CTER;
 • Concrete regionale casussen worden benut en prototype interventies zijn ingezet in concrete situaties. In fase 2 zijn deze geëvalueerd en bijgesteld;
 • Een regionale aanpak voor burgemeesters om te gebruiken in een acute situatie;
 • Het uittesten van de regionale aanpak door een burgemeester bij één of meerdere online verstoringen die worden aangekondigd.
 •  

En verder...

Wat houdt het in?

Blijven we investeren in het vergroten van kennis en inzicht in de uitdagingen die cybercrime kent zodat partners en collega’s zelf mogelijkheden hebben om op lokaal niveau concreet uitvoering te geven aan de drie wegen van het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Dat betekent dat we:

 • doorgaan met het benoemen van de mogelijkheden ‘bij het op orde krijgen van het eigen huis’;
 • webinars aanbieden;
 • per kwartaal een rapportage maken die inzicht geeft in de cijfermatige ontwikkeling binnen de eenheid.

 

image

INVESTERING Cyber

TOTAAL LASTEN

80.000