Bewust worden, signalen en meldroute

Medewerkers van onze partnerorganisaties worden in hun dagelijkse praktijk niet alleen bewust, maar vaak ook onbewust geconfronteerd met signalen van uitbuiting. Dit deelproject is gericht op het versterken van de signaleringsfunctie van aandachtsfunctionarissen mensenhandel van - in eerste instantie- gemeenten en de opvolging van concrete meldingen binnen de organisaties waarin zij werkzaam zijn. 

Doelen en resultaten

Doelen

  • Het aantal meldingen van signalen van mensenhandel door - in eerste instantie -  gemeenten vergroten;
  • Meer meldingen leiden tot een hulpaanbod aan slachtoffers en/of tot een dadergerichte interventie.

Beoogde resultaten

  • Per gemeente/cluster van gemeenten is een aandachtfunctionaris benoemd en opgeleid;
  • Bewustwording onder aandachtsfunctionarissen mensenhandel is versterkt, zodat zij signalen beter herkennen en melden;
  • Voor elke gemeente/cluster van gemeenten is een interne meldroute en wijze van registratie en verwerking voor signalen ingericht;
  • De aansluiting tussen de gemeenten en regionale (integrale) casus-aanpak veiligheidshuis/RIEC is beschreven en ingeregeld;
  • Er zijn concrete voorbeelden en beschreven casussen die zijn aangepakt naar aanleiding van signalen die in de loop van het project zijn binnengekomen en opgepakt.