CTER

Het project CTER staat voor Contraterrorisme: het tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme.

Blijvende, lokale expertise op het gebied van polarisatie, radicalisering, extremisme en terrorisme vergt een grote investering. Daarom is het van belang om de krachten te bundelen en deze (lokale) expertise ook op regionaal niveau - uiteraard in nauwe afstemming met de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en andere (landelijke) partners - te organiseren, te borgen en weer lokaal beschikbaar te stellen. Daarnaast is de rol van de politie en het Openbaar Ministerie als regionaal georganiseerde partijen dusdanig groot dat een eenduidige integrale aanpak op het niveau van de eenheid wenselijk is.

De aanpak is breed: van primaire preventie, tot vroegsignalering, een integrale aanpak van casuïstiek en repressie.

Het project is gericht op

 1. het stimuleren van een inclusieve samenleving om polarisering en radicalisering (en zodoende extremisme en terrorisme) te voorkomen,
 2. het vroegtijdig onderkennen van de dreiging die uitgaat van geradicaliseerde en extremistische personen, groeperingen en instituties en
 3. het borgen van het adequaat uitvoeren van het geheel van overheidsmaatregelen ter bestrijding van extremisme en terrorisme in de eenheid Noord-Holland. In 2021 wordt via 3 deelprojecten gewerkt aan de verschillende aspecten van de aanpak CTER.
Lees meer

Deelprojecten

We pakken dit aan in deze deelprojecten: 

lokaal 4elkaar&weerbaar

Wat houdt het in?

Er is een toename zichtbaar van burgers die online stevige uitingen doen die in toenemende mate als polariserend en radicaal zijn te typeren en waarbij anti-overheidssentimenten op bepaalde thema’s de boventoon voeren. Vanuit dit deelproject wordt een visie ontwikkeld op het vraagstuk maatschappelijke ‘ondermijning’: wanneer is nog sprake van gezonde polarisatie in een open democratie en waar ligt de grens? Wanneer worden (online) uitingen en/of gedrag problematisch?(Mede) op basis van de visie wordt vervolgens een handelingskader opgemaakt, met daarin concrete interventies voor het verbeteren van de lokale (preventieve) aanpak en maatschappelijke weerbaarheid. Daarnaast ondersteunt het project bij en adviseert het over het versterken van de gemeentelijke regie ten behoeve van een lokale signalering en een effectieve, integrale aanpak CTER. Essentieel domein is het lokaal investeren in een netwerk van zorg- en veiligheidsprofessionals (intern) én een netwerk van sleutelfiguren (extern) binnen de verschillende gemeenschappen. Die lokale verbindingen zijn rand-voorwaardelijk bij het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen polarisatie en radicalisering.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Gemeenten kunnen op basis van een gedragen visie de maatschappelijke (lokale) weerbaarheid tegen maatschappelijk ondermijnende uitingen, actoren en activiteiten versterken, zowel preventief (barrières opwerpen, inzet mentoren) als reactief (adviezen hoe te handelen indien bepaalde situaties zich voordoen).
 • Vanuit het project bieden wij gemeenten ondersteuning bij het versterken van de ‘basis op orde’ in de aanpak van CTER.

Beoogde effecten

 • Een visiedocument op de rol en positie van het lokale bestuur ten aanzien van maatschappelijk ondermijnende uitingen, actoren en activiteiten binnen hun gemeente.
 • Een handelingskader met daarin preventieve en reactieve/repressieve interventies/barrières. Sessies inzake het versterken van de interne verbinding sociaal domein en veiligheidsdomein (zo mogelijk in samenwerking met het project Zorg & Veiligheid).
 • Doorstart Mentorproject: mentoren breder en vaker inzetten in het kader van vroegsignalering.
 • Overzicht randvoorwaarden ‘basis op orde’ op basis van gebundelde kennis en ervaring, waaronder inzichten uit de pilot Zaanstad en training van professionals.

CTER online

Wat houdt het in?

Dit deelproject betreft een verkenning van behoeften en mogelijkheden in het online domein CTER. De samenwerkende partners hebben op het web een signalerende functie. Radicale uitingen of maatschappelijke ordeverstoringen op het web creëren onrust in de publieke ruimten en vice versa. Dit deelproject is erop gericht om (1) middels een living lab beter (eerder en meer) online zicht te krijgen op (problematische) polarisatie/CTER en (2) een handelingsperspectief te bieden aan gemeenten. In 2021 wordt met Noord-Hollandse casuïstiek aan de slag gegaan en waar mogelijk in samenwerking met project Cyber geëxperimenteerd met nieuwe interventies om de bestuurlijke gereedschapskist verder te kunnen uitwerken. De (verkennende) activiteiten leveren input om een basis te leggen voor de benodigde integrale samenwerking, de organisatie en het concept ‘integrale websense’ op het thema CTER in de toekomst.

Doelen en resultaten

Doelen

 • De samenwerkende partijen hebben een gedragen visie op de rol van integrale websense (polarisatie/CTER) en kunnen op basis van een ontwikkelde methodiek online (fenomenen) signaleren, al dan niet binnen een integrale ‘Web Sense Room’.
 • Het digitale (signalerings) netwerk CTER van de samenwerkende partners is versterkt.
 • Tevens hebben de samenwerkende partijen beeld bij prototype interventies in concrete situaties, welke zijn getoetst bij één of meerdere online ordeverstoringen. Hierin trekken de projecten CTER en Cyber samen op.

Beoogde resultaten

 • Een visiedocument inzake integrale websense CTER in Noord-Holland.
 • Een sterk digitaal signaleringsnetwerk van de samenwerkende partners dat meer online signalen aanlevert voor de weegtafel (i20) in 2022 en verder.
 • Tussentijdse leerrapportages van het living lab voor de partners.
 • Een eindadvies voor het borgen van integrale websense (polarisatie/CTER) in het netwerk in Noord-Holland, inclusief een methodiek voor trendsignalering en vroegsignalering van fenomenen.
 • Een overzicht van prototype interventies inzake online ordeverstoringen (in samenwerking met project Cybercrime).

Integrale Aanpak CTER

Wat houdt het in?

In 2021 worden het integrale, persoonsgerichte werkproces, het Integraal Informatie Overleg (i20) en het Individueel Integraal Casus Overleg (ICO), geëvalueerd en (waar wenselijk) verbeterd en meer eenduidig gemaakt (bijvoorbeeld qua inzet en niveau). Tevens wordt geïnvesteerd op een nauwere samenwerking met GGD- en GGZ-instellingen. De afgelopen jaren is namelijk in veel casuïstiek overlap geconstateerd tussen CTER-casuïstiek en casuïstiek inzake personen met verward gedrag. Naast het doorontwikkelen van de persoonsgerichte aanpak, wordt een doelgroep- en fenomeengerichte aanpak georganiseerd. Een platform waarbinnen landelijke, regionale en lokale fenomenen en trends worden gesignaleerd, geduid en zo nodig (lokaal) geadresseerd. Ook kan een dergelijk platform expertise opbouwen en (op verzoek) komen tot specifieke duiding en advies. Kortom, in 2021 wordt ingezet op evaluatie en het borgen van de behaalde resultaten, doorontwikkeling waar nodig en doorlopende deskundigheidsbevordering. In dit deelproject zal zo mogelijk samen opgetrokken worden met het project Zorg & Veiligheid.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Het verbeteren en (waar mogelijk) meer eenduidig maken van de integrale werkprocessen in de drie Zorg- en Veiligheidshuizen, waarbij expertise voor alle gemeenten beschikbaar is vanuit de Zorg- en Veiligheidshuizen.
 • Tevens het organiseren en borgen van duidingscapaciteit binnen de samenwerkende organisaties.

Beoogde resultaten

 • Een procesevaluatie van het i2o en ICO, met daarin concrete adviezen ten aanzien van de doorontwikkeling, welke ook in 2021 waar mogelijk worden opgepakt.
 • Een geactualiseerd privacy-convenant CTER.
 • Diverse groepen professionals (waaronder ook GGD- en GGZ-instellingen) zijn getraind om signalen CTER te kunnen herkennen en adresseren richting partners in het i2o.
 • Afspraken inzake de borging van de inzet van gemeentelijk experts binnen de Zorg- en Veiligheidshuizen.
 • Een regionaal platform voor doelgroep- en fenomeengerichte signalering, duiding en (op verzoek) advies.

image

INVESTERING CTER

TOTAAL LASTEN

80.000