Productielocaties drugs

PROGRAMMA ONDERMIJNING

Noord-Holland heeft een groot agrarisch gebied dat veel gelegenheid biedt voor de productie van zowel soft- als harddrugs. Bovendien beschikt het gebied over de benodigde infrastructuur om deze drugs te vervoeren en te verhandelen (veel havens, Schiphol en de nabijheid van Amsterdam). 

Het project Productielocaties Drugs richt zich op het tegengaan van de productie van drugs, op drie deelgebieden:

 • Productielocaties in woningen, bedrijven en het agrarisch buitengebied;
 • Verbetering van de samenwerking met burgers en bedrijven, zodat er meer en betere meldingen worden gedaan;
 • Verbetering van de informatiepositie, met name ten aanzien van synthetische drugs.

Schimmige schuren

Focus

Dit deelproject is gericht op het weerbaar maken van het buitengebied. Zo voorkomen we dat schuren, loodsen en bedrijfsgebouwen door criminelen in gebruik worden genomen ten behoeve van de productie van drugs. 


Doelen en resultaten

Doelen

 • Het maatschappelijk draagvlak vergroten om criminele inmenging in het (agrarisch) buitengebied tegen te gaan.
 • De weerbaarheid van inwoners van het (agrarisch) buitengebied vergroten. 

Beoogde resultaten

 • Een coalitie vormen tussen overheden en private partijen (zoals de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland) en gezamenlijk het Keurmerk Veilig Buitengebied invoeren bij zoveel mogelijk gemeenten in de regio. 

Integraal Intelligence Project Synthetische Drugs (IIPSy)

Focus

We maken een analyse op basis van bestaande informatie, zoals meldingen bij Meld Misdaad Anoniem (MMA), restinformatie uit strafdossiers en dumpingen. Dit leidt tot beter zicht op productielocaties, subjecten en criminele samenwerkingsverbanden (CSV’s).

Doelen en resultaten

Doelen

 • Beter zicht krijgen op de productie van synthetische drugs en de betrokken subjecten door informatie uit verschillende bronnen te combineren;
 • Identificeren van kansrijke interventielocaties, spelers en criminele samenwerkingsverbanden (CSV's). 

Beoogde resultaten

 • Fenomeenanalyse;
 • Ontwikkelen van indicatoren voor eerdere signalering, efficientere opsporing en effectievere, integrale aanpak van productie- en risicolocaties;
 • Succesvolle invallen waarbij labs en opslaglocaties worden opgerold.
 •  

NH Drugs Alert

Focus

Uit onderzoek is gebleken dat de meldingsbereidheid over drugslocaties laag is. Dit deelproject is er op gericht om de bewustwording van inwoners, bedrijven en bestuurders te vergroten, waardoor meer meldingen worden gedaan. Met communicatiecampagnes en voorlichtingsacties wijzen we op de risico’s en verschijningsvormen van drugsproductie in woningen en bedrijven.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Vergroten van het bewustzijn van de verschijningsvormen en risico's van drugsproductie;
 • Vergroten van de meldingsbereidheid van burgers ten aanzien van drugsproductie;
 • Verbetering van (meld)protocollen en samenwerking tussen betrokken publieke en private partijen.

Beoogde resultaten

 • Uitvoering social media campagne;
 • Ontwikkelen communicatietoolbox;
 • Website www.nhdrugsalert.nl actief
 • Ondertekening door nieuw (verruimd) regionaal convenant aanpak drugslocaties.

image

Investering project Productielocaties drugs

Overige projecten programma ondermijning

Intensiveren afpakken en Uitbuiting worden anders gefinancierd. Er moet ruimte zijn voor een tekstuele toelichting hier die dat aanstipt.