Orville (Schiphol)

PROGRAMMA ONDERMIJNING

De luchtvaart op Schiphol kent een efficiënte, logistieke afhandelingsketen rond vliegverkeer, reizigers- en vrachtvervoer, bagagestroom en bevoorrading. Hiermee is Schiphol als belangrijkste internationale luchthaven van ons land een aantrekkelijk doelwit voor (internationaal) georganiseerde criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de smokkel van verdovende middelen, mensen, geld en goederen naar en uit Nederland. De criminele activiteiten leiden tot verstoring van de bedrijfsvoering en legale (infra)structuren, reputatieschade en risico’s voor de (vlieg)veiligheid en integriteit van medewerkers en bedrijven.

Versterken van onderzoek en aanpak drugscriminaliteit op Schiphol

Focus

In dit deelproject wordt getracht te komen tot een locatiegerichte aanpak in het voorkomen, vroegtijdig herkennen en verstoren van niet integer of crimineel gedrag in de bagagekelder. In dit project zal daarom door Orville worden samengewerkt met een onderzoeksinstituut vanuit de expertise gedragswetenschap.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Het vroegtijdig herkennen, verstoren en voorkomen van het smokkelproces van verdovende middelen via de bagagekelder op de luchthaven Schiphol;

Beoogde resultaten

 • Er is inzicht in en zicht op criminele gedragspatronen;
 • Op grond hiervan zijn integraal (aanvullende) barrières ontwikkeld en opgeworpen om locatiegericht het crimineel handelen tegen te gaan.

Aanpak van gelegenheidsstructuren op Schiphol-Oost

Focus

We maken een integraal actieplan om gelegenheidsstructuren binnen het gebied te doorbreken. Om dat te doen brengen we signalen van verschillende partners samen, stellen we een integraal beeld van het gebied vast en bewegen we publieke en private partners tot het vaststellen van gezamenlijke doelstellingen.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Er bestaat een integraal beeld van criminele (ondermijnende) activiteiten op Schiphol-Oost, waarin relevante informatie van de betrokken publieke en private partners is samengebracht.
 • Op basis van dit integrale beeld zijn door de samenwerkende partners gezamenlijke doelstellingen geformuleerd;
 • Op basis van het integraal beeld is door de samenwerkende partners een integraal actieplan opgesteld, waaraan uitvoering wordt gegeven.

Beoogde resultaten

 • Ingericht (samen)werkproces tussen partijen, werkend in RIEC-verband op Schiphol-Oost; gericht op informatiedeling en de integrale aanpak van (mogelijke) misstanden.
 • Een goede integrale intelligencepositie op Schiphol-Oost;
 • Zicht op activiteiten op bedrijventerrein Schiphol-Oost bij publieke en private partners;
 • Integrale publiek-private aanpak van gelegenheidsstructuren op Schiphol-Oost middels het opwerpen van barrières met behulp van verkregen intelligence (met inachtneming van de formele regelgeving van de aangesloten publieke partijen).

Van bedrijfs- naar branchegerichte aanpak op Schiphol

Focus

In dit deelproject wordt samenwerking gezocht met verschillende bedrijven en branches op de luchthaven, zoals de cateringbranche en de schoonmaakbranche, om kwetsbaarheden in het logistieke proces te identificeren en barrières op te werpen tegen het misbruik van deze kwetsbaarheden in het kader van ondermijnende criminaliteit. 

Doelen en resultaten

Doelen

 • Het voorkomen van misbruik van logistieke processen door criminelen en niet-integere medewerkers.

Beoogde resultaten

 • Er is een methodiek ontwikkeld voor branchegerichte risicoanalyses;
 • Er is een branchegerichte werkmethodiek ontwikkeld;
 • Risicobranches zijn geïnventariseerd en geanalyseerd en er is inzicht in kwetsbaarheden in de verschillende branches;
 • De geïdentificeerde risico’s zijn besproken met de betreffende branches en er zijn aanpassingen in bedrijfsprocessen en controles uitgevoerd om deze branches weerbaarder te maken;
 • Bedrijven en branches voelen zelf eigenaarschap voor het tegengaan van ondermijning en zijn toegerust om hieraan invulling te geven;
 • Er is een collectieve integriteitsboodschap per branche opgesteld (publiek-private samenwerking) en deze wordt per branche uitgedragen;
 • Er ligt een branchegericht interventieplan, gericht op het terugdringen van gelegenheid tot misbruik van de logistieke processen.

Ondermijning beter op de kaart zetten bij de partners op Schiphol

Focus

Er werken heel veel mensen op de luchthaven. Om ondermijning succesvol tegen te gaan, zijn we mede van hen afhankelijk. Daarom investeren we in dit project in het toerusten van deze medewerkers met de benodigde kennis en kunde, zodat zij een sterke schakel kunnen vormen in het terugdringen van ondermijning op Schiphol. Ook zorgen we voor duidelijke meldpunten en meldroutes. 

Doelen en resultaten

Doelen

 • Het bewustzijn onder medewerkers van organisaties werkzaam op de luchthaven ten aanzien van de gevaren en risico's van ondermijnende criminaliteit is toegenomen;
 • Medewerkers zijn in staat om mogelijke criminele activiteiten te herkennen;
 • Medewerkers zijn bereid signalen van ondermijnende criminaliteit te melden en er zijn duidelijke meldpunten waar medewerkers van de luchthaven met signalen van ondermijning terecht kunnen. Ook zijn er afspraken over meldroutes, meldcodes, terugkoppeling en mogelijke opvolging van signalen.

Beoogde resultaten

 • Er zijn bewustwordingstrainingen aan medewerkers gegeven, waarin ook aandacht is besteed aan de manier waarop signalen gemeld kunnen worden;
 • Er zijn meldpunten en meldroutes (beter) ingericht;
 • Er zijn bij zoveel mogelijk publieke en private partijen Point of Contacts Ondermijning (POCO’s) aangewezen;
 • Deze POCO’s zorgen voor samenhang, samenwerking en borging binnen hun eigen organisatie op het gebied van ondermijning en vormen samen een stevig netwerk;
 • Het thema ondermijning heeft een plek gekregen in werkprocessen van de verschillende samenwerkende partners;
 • Er zijn leeromgevingen gecreëerd en er is een netwerk opgezet van partijen die actief zijn op de luchthaven.

Opvolging Ondermijningsbeeld Schiphol

Focus

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer en de Stuurgroep Aanpak Ondermijning is in 2020 het Ondermijningsbeeld Schiphol opgeleverd. Dit beeld biedt inzicht in de aard en omvang van ondermijnende criminaliteit op de luchthaven en bevat aanbevelingen aan de publieke en private partners voor het gezamenlijk treffen van concrete maatregelen hiertegen.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Op basis van deze aanbevelingen is door de samenwerkende (publieke én private) partners op de luchthaven het Plan van aanpak ondermijning Schiphol opgesteld, dat project Orville voor wat betreft inhoud en looptijd overstijgt.

Beoogde resultaten

 • Dit plan - dat onder regie van de gemeente Haarlemmermeer zal worden uitgevoerd - biedt een stevig fundament onder de publiek-private samenwerking op Schiphol, waaraan de partners zich hiermee duurzaam committeren. Project Orville heeft een belangrijk aandeel gehad in het bereiken van dit resultaat en zal in de resterende periode met zijn verschillende deelprojecten blijven bijdragen aan het realiseren van de doelen in het Plan van aanpak ondermijning Schiphol.

image

Investering project Orville (Schiphol)

Overige projecten programma ondermijning

Intensiveren afpakken en Uitbuiting worden anders gefinancierd. Er moet ruimte zijn voor een tekstuele toelichting hier die dat aanstipt.