NH Online in beeld

De verwevenheid van het online- en offline-domein is groot. De corona-crisis lijkt een impuls te hebben gegeven aan online aangejaagde ordeverstoringen. Maar ook nepnieuws en online verstoringen van de gemeentelijke dienstverlening als gevolg van een hack nemen toe. Binnen het project Cybercrime wordt duidelijk waargenomen dat het online domein onlosmakelijk verbonden is met de ’fysieke’ openbare orde en veiligheid in gemeenten en daarmee een cruciale rol speelt in de aanpak van veiligheidsproblematiek. In 2021 is als doel gesteld – in nauwe samenwerking met landelijke partners – te onderzoeken hoe we in onze regio nog beter kunnen gaan staan voor de (online) veiligheid van het gebied. Dit in nauwe samenwerking met de Thorbecke Academie (NHL Stenden), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierin zal nauw worden opgetrokken met beleidsmedewerkers OOV, digitale wijkagenten en het regionale cybercrimeteam van politie en OM. Vanuit NHL Stenden zijn onderzoekers betrokken bij de totstandkoming van dit beeld. In fase 2 zal concrete casuïstiek ingebracht worden waarbij zowel de interventies die tot nu toe gebruikt zijn als de nieuwe inzichten die tijdens het project mogelijk nieuw handelingsperspectief bieden worden benut.

Als regionaal samenwerkingsverband (Noord-Holland Samen Veilig) hebben we ons met dit project gecommitteerd aan de landelijke Citydeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Eind 2021 meer zicht hebben op de online verstoringen en de interventies die toegepast kunnen worden. Dat begint met inzicht in welke openbare ordeverstoringen met online componenten zich voordoen binnen onze eenheid. Hoe komen gemeenten deze verstoringen op het spoor, wat gebeurt er met zaken die worden opgemerkt en hoe werken gemeenten hierin samen met politie en OM?
  • Binnen de betrokken organisaties zal domein-specifieke informatie (Cybercrime/CTER/Ondermijning) bij elkaar gebracht worden om vervolgens zicht te krijgen op het regionale online veiligheidsdomein.

Beoogde resultaten

In samenspraak met NHL Stenden bijdragen aan:

  • Een regionaal beeld van online verstoringen binnen onze regio;
  • Het inzichtelijk krijgen van kennislacunes en mogelijke nieuwe bestuurlijke interventies in samenwerking met living lab/websensing bij het project CTER;
  • Concrete regionale casussen worden benut en prototype interventies zijn ingezet in concrete situaties. In fase 2 zijn deze geëvalueerd en bijgesteld;
  • Een regionale aanpak voor burgemeesters om te gebruiken in een acute situatie;
  • Het uittesten van de regionale aanpak door een burgemeester bij één of meerdere online verstoringen die worden aangekondigd.
  •